[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เขียน : นางสาวพรชนก เครือโชติ
วันที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 102
Bookmark and Share


                                                 

เรื่อง   การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

                   เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                      จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖1 เมื่อวันที่   3 กรกฏาคม ๒๕๖1  มีมติให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเย็น  ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานของทางราชการ และเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านวังเย็น  ให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านหนองกลางพง ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ จึงขอส่งประกาศการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                  

                            

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ธ.ค. 2561
     การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ธ.ค. 2561
     การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ธ.ค. 2561
     การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 ส.ค. 2561
     การยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ส.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์