[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec


ผู้เขียน : นางสาวพรชนก เครือโชติ
4 ธ.ค. 2561
การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวพรชนก เครือโชติ
3 ธ.ค. 2561
การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวพรชนก เครือโชติ
3 ธ.ค. 2561
การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวพรชนก เครือโชติ
21 ส.ค. 2561
การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวพรชนก เครือโชติ
6 ส.ค. 2561
การยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวพรชนก เครือโชติ
17 ก.ค. 2561
การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวพรชนก เครือโชติ
16 ก.ค. 2561
การเลิกและรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวพรชนก เครือโชติ
16 ก.ค. 2561
การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวิชัย พึ่งบุญไทย
12 ก.ค. 2561
โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
อ่านต่อ...

จำนวน 4 หน้า  
1 2 3 4


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์